แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2564 || 2563 || 2562 || 2561


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 33/2564 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0025 สายบ้านห้วยเขน – บ้านไดโสน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 492,089.86 บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเกตุมงคลชุมชนหัวดาน เทศบาลเมืองตะพานหิน – บ้านหัวดาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 498,090.82 บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 31/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคะเชนทร์ – บ้านวังทองดี หมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 257,664.74 บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 30/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก – บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 487,000.- บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ 29/2564 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0032 สายบ้านคลองตางาว – บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 492,089.86 บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 28/2564 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0013 สายบ้านไดโพธิ์ – บ้านเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 492,089.86 บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 27/2564 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0034 สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอนบ้านเกาะลาว –คลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 492,089.86 บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้าง เลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๑ ราย วงเงินทำสัญญา ๓๗,๘๐๐.- บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๑ ราย วงเงินทำสัญญา ๓๗,๘๐๐.- บาท     [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้าง เลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๑ ราย วงเงินทำสัญญา ๓๗,๘๐๐.- บาท     [14 พ.ค. 2564]

Total 1657 Record : 166 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

22

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31