แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2564 || 2563 || 2562 || 2561


เปิดเผยราคากลาง โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0042 สายหน้าวัดบึงสีไฟ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 1,449,961.13 บาท     [12 พ.ค. 2564]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลหนองพยอม – บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,170,722.33 บาท     [12 พ.ค. 2564]

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานบัว ภายในบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,745,332.96 บาท     [26 เม.ย. 2564]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองหนองไม้เหลี่ยม บ้านหนองจิกเภา หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน-บ้านเนินยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 525,831.70 บาท     [23 เม.ย. 2564]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ๑-๐๐๒๘ สายบ้านไดรังเหนือ-บ้านหัวทำนบ ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 11,517,144.- บาท     [20 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0025 สายบ้านห้วยเขน – บ้านไดโสน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0013 สายบ้านไดโพธิ์ – บ้านเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0004 สายแยกทางหลวงหมายเลข 111 – บ้านท่าดินแดง ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ต่อจากเดิม) ราคากลาง 452,017.52 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0032 สายบ้านคลองตางาว – บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0007 สายบ้านทับไทร – บ้านบุ่งมะกรูด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

Total 215 Record : 22 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

28

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31