แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)


นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ดารารัตน์ กินกีฬา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้


ว่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายมนัส วิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

นางเสาวนีย์ ไพบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม


นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พชรวัลคุ์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ


นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

27

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31