แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


น.ส.พจมาน จิตร์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไหมพรม บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิพัฒน์ สุริยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.ปาณิสรา วังขัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.มาลี อินทะกะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.จิรสร อินทสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนภา พึ่งสลุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

พ.ท.อ.มนตรี อุ่นภู
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

น.ส.อรุณโรจน์ ศรีแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.กนกพร สะติรัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


น.ส.นฤมล คุ้มเกตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

น.ส.วัญเพ็ญ หยัดน้ำ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

น.ส.ดวงพร ศรีดงพลับ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

27

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31