แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองพิจิตร


นายสมพงษ์ ทองใบ

นายอนุศร คำจริง

นางสาวนงลักษณ์ วิบูลย์ญาณ

นายพีรวิชญ์ ประเสริฐชัยวนิช

นายมะยม สงวนทรัพย์

นายเฉลิมศักดิ์ กองกันภัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอตะพานหิน


นายดุสิต ยิ้มบิตุรงค์

นายสรวิศ ธูปหอม

นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์

นายพฤหัส แพมงคล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบางมูลนาก


นายจักรพงษ์ แสงผึ้ง

นายอรรณพ สุขเย็น

นายสมภพ ศรีบุศกร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโพทะเล


นายนพดล พึ่งวัฒนะ

นายภัทรกัปป์ ด่านรุ่งโรจน์

นายณัฐวุฒิ กลิ่นสุคนธ์ทิพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง


นายสมคิด คงประสพ

นายธรายุทธ ศรขำพันธ์

นายประกอบ ขันธวุธ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสามง่าม


นายสมชาย บุญผ่อง

นางรัตน์ฐาภัทร เหลืองวิจิตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอทับคล้อ


นายวิเชียร เรือนแก้ว

นายสุพจน์ กระออมแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบึงนาราง


นายวันเส็ง จูพัฒนกุล

นายจักรัตน์ จันทรโรทัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวชิรบารมี


นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร

นายบุญฤทธิ์ รอดเขียว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังทรายพูน


นางสาวดวงทิพย์ เจียมศรีชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสากเหล็ก


นายพิศ วิริยะอารีธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอดงเจริญ


นายรภัสสิทธิ์ รู้คงประเสริฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

27

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31