แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สารบัญแผน 61-65
แผน61-65 ส่วนที่ 1
แผน61-65 ส่วนที่ 2
แผน61-65 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ผ01
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.1)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 (2.1 และ 2.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่วนที่ 3 แบบ ผ02.1
ส่วนที่ 3 แบบ ผ03
แผน61-65 ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

34

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31