กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แนวทางจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มาตรฐานการกีฬา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
มาตรฐานสะพาน
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

45

เมื่อวาน

70

เดือนนี้

1,510

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

16,777

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30