โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

เพศ


กรุณาเลือก

อายุ
กรุณาเลือก
ระดับการศึกษา

กรุณาเลือก
อาชีพ

กรุณาเลือก

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใจน้อย น้อยที่สุด
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใจน้อย น้อยที่สุด
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
๔. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
๕. คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
๗. มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใจน้อย น้อยที่สุด
๑. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
๒. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
๓. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่านที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

82

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31