แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส


วิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสฯ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2564 || 2563 || 2562 || 2561


บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล สัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 วงเงินทำสัญญา 3,600 บาท     [1 เม.ย. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 207/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 148,000 บาท     [7 เม.ย. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 208/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์ปก พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2564 วงเงินทำสัญญา 6,690.- บาท     [7 เม.ย. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 70/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 41,711.- บาท     [7 เม.ย. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 206/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 จ้างอัดรูปภาพดิจิตอล จำนวน 220 ภาพ วงเงินสัญญา 1,100.- บาท     [2 เม.ย. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 69/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 399,328.- บาท     [2 เม.ย. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 68/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ วงเงินสัญญา 41,745.- บาท     [29 มี.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 67/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วงเงินทำสัญญา 93,170.- บาท     [25 มี.ค. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 204/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เช่าอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วงเงินทำสัญญา 20,500.- บาท     [25 มี.ค. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 205/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เช่าเก้าอี้เหล็กฯ จำนวน 500 ตัว เพื่อจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วงเงินทำสัญญา 30,000.- บาท     [25 มี.ค. 2564]

Total 1623 Record : 163 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

104

เมื่อวาน

116

เดือนนี้

2,197

เดือนที่แล้ว

4,739

ปีนี้

17,568

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Apr-2021
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30