แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส


วิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสฯ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2564 || 2563 || 2562 || 2561


กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0025 สายบ้านห้วยเขน – บ้านไดโสน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0013 สายบ้านไดโพธิ์ – บ้านเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0004 สายแยกทางหลวงหมายเลข 111 – บ้านท่าดินแดง ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ต่อจากเดิม) ราคากลาง 452,017.52 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0032 สายบ้านคลองตางาว – บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0007 สายบ้านทับไทร – บ้านบุ่งมะกรูด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0014 สายหนองสะแก – บ้านทุ่งประพาส ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0005 สายหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 บ้านดงป่าคำ – บ้านฆะมัง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0019 สายบ้านท่าปอ – บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) ราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0034 สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอนบ้านเกาะลาว – คลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) กำหนดราคากลาง 493,264.90 บาท     [5 เม.ย. 2564]

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเกตุมงคล ชุมชนหัวดาน เทศบาลเมืองตะพานหิน – บ้านหัวดาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 586,126.20 บาท     [5 เม.ย. 2564]

Total 211 Record : 22 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

101

เมื่อวาน

116

เดือนนี้

2,197

เดือนที่แล้ว

4,739

ปีนี้

17,568

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Apr-2021
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30