กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


รายชื่อตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงานประเภท และระดับตำแหน่ง
บัญชีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทบริหารท้องถิ่น


นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น


นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

ประเภทวิชาการ


นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

ประเภททั่วไป


จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.สัตวบาล
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.วิทยาศาสตร์
จพง.สาธารณสุขชุมชน
พยาบาลเทคนิค
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ
จพง.รังสีการแพทย์
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

34

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30