ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


รายชื่อตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงานประเภท และระดับตำแหน่ง
บัญชีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทบริหารท้องถิ่น


นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น


นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

ประเภทวิชาการ


นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

ประเภททั่วไป


จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.สัตวบาล
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.วิทยาศาสตร์
จพง.สาธารณสุขชุมชน
พยาบาลเทคนิค
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ
จพง.รังสีการแพทย์
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

500

เมื่อวาน

493

เดือนนี้

5,778

เดือนที่แล้ว

13,780

ปีนี้

103,551

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Dec-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31