กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบางลายพิทยาคม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งประกาศ ก.จ.จ.พิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังนี้ ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ ๑.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ ๐๐๐๑ นายภริต หนูน้อย ๐๐๐๒ นางสาวจิราพร สังข์นาค ๐๐๐๓ นายอำนาจ สุขอ่ำ *ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามประกาศรับสมัครฯ ๐๐๐๔ นางสาวนุชฐกาญต์ แสงสร้อย ๐๐๐๕ นายวิชาญ ลูกแก้ว *ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามประกาศรับสมัครฯ ๑.๒ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ ๐๐๐๑ นายภัทรพงษ์ โคกทอง *ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามประกาศรับสมัครฯ ๐๐๐๒ นายสุธิวัตร บำรุงรัตน์ ๒. วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 2.1 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น ๑ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมกันเวลา 09.15 น. 2.2 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น ๑ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมกันเวลา 13.15 น. ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๓.๑ ต้องไปถึงตามเวลาที่กำหนด สำหรับผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ๓.๒ แต่งกายชุดสุภาพ ๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างไปเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสรรหาอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินได้ ๓.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาและที่ลบคำผิด โดยห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อนุญาตให้นำสิ่งของติดตัวเข้าห้องสอบได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเท่านั้น 3.5 ไม่กระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่น ทั้งขณะที่อยู่ในห้องสอบและเมื่อออกจากห้องสอบแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ
  
วันที่ : 19 ก.ค. 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

17

เมื่อวาน

82

เดือนนี้

288

เดือนที่แล้ว

2,033

ปีนี้

13,034

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31