โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

------------------------------------

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบางลายพิทยาคม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

                 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ก.จ.จ.พิจิตร) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดังต่อไปนี้

                 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

           ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

           ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา       

        ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

                       ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔     แห่งประกาศ ก.จ.จ.พิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้

       (๑) มีสัญชาติไทย

       (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

       (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                             (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน        พรรคการเมือง               

      (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

     (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                            (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                            (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น        ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร    

                      ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียด     แนบท้ายประกาศ                                        

                 ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                      ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ตำแหน่งผู้ช่วยครู สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.       ในวันและเวลาราชการ    

                 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                      ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารที่เป็นสำเนาภาพถ่ายทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

                            ๕.๑  สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้นภายในวันปิด  รับสมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยยื่นฉบับภาษาไทย

                            ๕.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน ๑ ฉบับ

                            ๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว          ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป

      ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                            ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ ก.จ. กำหนดสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม (ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) ดังนี้

                                  (๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม

                                  (๒) วัณโรคในระยะอันตราย

                                  (๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                  (๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                  (๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                            ๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล,ใบทหารกองเกิน สด.๙ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                            ๕.๗ หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งระบุประสบการณ์หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ถ้ามี)

                 ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

                      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

                 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ให้ทราบก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๕๒๔๔ ต่อ ๔๒๓ , ๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายชื่อที่เว็บไซด์ http://www.phichitpao.go.th/ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเอง

                 ๘.  หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการเลือกสรร

                      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินผลสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาควิชาที่กำหนด จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ    

                 ๙.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้รวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิหรือสาขาวิชาเอก กรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๕๒๔๔ ต่อ ๔๒๓ , ๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

                 ๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง

                       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

                       อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร    จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้างผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยครู                             

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                   ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน

                        ๑.๑ นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้

                                ๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร

                      ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                      ๑.๔ เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

                      ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้

                   ๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

                       ๒.๑ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน

                       ๒.๒ ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

                       ๒.๓ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม

                   ๓. ด้านการพัฒนาตนเอง

                         พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                   

                   ๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่     ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

                   ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                  ๑. ผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

                   ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง

                   (๑) คอมพิวเตอร์

                   (๒) คอมพิวเตอร์ศึกษา

                   (๓) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ (๑) - (๒)

                  ๒. ผู้ช่วยครู ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล

                      ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง

                    (๑) คีตศิลป์สากล

                    (๒) ดุริยางค์สากล

                    (๓) ดนตรีตะวันตก

                    (๔) ดนตรีสากล (สากล)

                    (๕) ดุริยางค์ศาสตร์ (สากล)

                    (๖) การสอนวิชาดนตรีสากล

                    (๗) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

                    (๘) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)

                    (๙) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีศึกษา – ดนตรีสากล

                    (๑๐) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ (๑) - (๙)

ระยะเวลาการจ้าง

                   กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๓ ปี

อัตราค่าตอบแทน

                   - ผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ๑๕,๘๐๐ บาท/เดือน

                    - ผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน   

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                  ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

                      เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้

                       ๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

                             เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้

                             (๑) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

                           (๒) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย ๔.๐ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น

                           (๓) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

                           (๔) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

                      ๑.๒ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

                              เป็นการทดสอบความสามารถพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

                            (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

                            (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                            (๓) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                            (๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

                           (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

                           (๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

                           (๗) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

                           (๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                      ๑.๓ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

                            เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

                      ๑.๔ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

                              เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

                 ๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

                    เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้

                      ๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

                         (๑) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

                         (๒) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

                         (๓) พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑

                         (๔) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

                         (๕) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                         (๖) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                         (๗) การพัฒนาผู้เรียน

                         (๘) การบริหารจัดการชั้นเรียน

                         (๙) การวิจัยทางการศึกษา

                         (๑๐) สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

                         (๑๑) การวัดและประเมินผลการศึกษา

                         (๑๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย

                     ๒.๒ ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร

                     ๒.๓ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          (๑) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                          (๒) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                               - มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

                               - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                               - มาตรฐานการปฏิบัติตน

                          (๓) แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                          (๔) คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

                          (๕) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

                     เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ

 

 

 รูปภาพประกอบ
   
วันที่ : 12 มิ.ย. 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

144

เมื่อวาน

135

เดือนนี้

4,424

เดือนที่แล้ว

4,332

ปีนี้

32,097

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jul-2021
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31