กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน


นางเฉลิมพร แสงมณี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ดารารัตน์ กินกีฬา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้


นางเฉลิมพร แสงมณี
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายมนัส วิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

นางเสาวนีย์ ไพบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม


นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พชรวัลคุ์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ


นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

68

เมื่อวาน

100

เดือนนี้

3,487

เดือนที่แล้ว

8,951

ปีนี้

3,487

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jan-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31