โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายสันติ การภักดี
ปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
0 5661 1324 ต่อ 325


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสาธารณสุข


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
0 5661 1324 ต่อ 326


นายวัชระ สอาด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางสาวพจมาน จิตต์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววันเพ็ญ หยัดน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสุนิสา พลอยแก้วใส
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวจันทนา ทรัพพะนะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งม่วง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายมนัส วิชิต
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

นางระเบียบ เพ็ญต่าย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

จ่าสิบเอกรชต คงศรี
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง
นายเจน ตาลเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)

นายประจวบ ชูจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลายพิทยาคม

นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายจตุพล ดินไทย
นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายมงคล เฮียงก่อ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายประสิทธิ์ ล้วนโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นายปัญจะ ยาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายปัญจะ ยาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นายยุทธพงษ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งม่วง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
และทรัพย์สิน
นางนพวรรณ คัชมาตย์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31