โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายสันติ การภักดี
ปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร


นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสาธารณสุข


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางสาวพจมาน จิตต์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววันเพ็ญ หยัดน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสุนิสา พลอยแก้วใส
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวจันทนา ทรัพพะนะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งม่วง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายมนัส วิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

นางระเบียบ เพ็ญต่าย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายเจน ตาลเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)

นายประจวบ ชูจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลายพิทยาคม

นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายจตุพล ดินไทย
นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายประสิทธิ์ ล้วนโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสาธารณสุข

นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายยุทธพงษ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งม่วง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางนพวรรณ คัชมาตย์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

93

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30