กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นายสันติ การภักดี
ปลัดอบจ.พิจิตร


นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดอบจ.พิจิตร


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดอบจ.พิจิตร


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

น.ส.พจมาน จิตต์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

น.ส.นฤมล คุ้มเกต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสุนิสา พลอยแก้วใส
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

น.ส.เบญจวรรณ ผึ้งม่วง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.

น.ส.จันทนา ทรัพพะนะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นางเฉลิมพร แสงมณี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางระเบียบ เพ็ญต่าย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายดิลก ยินดีชาติ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยกับและสิ่งแวดล้อม
นายเจน ตาลเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางฉลอง สิงหะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน
น.ส.นพวรรณ คัชมาตย์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

72

เมื่อวาน

100

เดือนนี้

3,487

เดือนที่แล้ว

8,951

ปีนี้

3,487

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jan-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31