โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.พิจิตร

ผังแสดงขั้นตอนระยะเวลางานบริการสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร

กระบวนงานบริการรับชำระภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

กระบวนงานบริการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานบริการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปืที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานการขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

กระบวนงานขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

กระบวนงานการขอรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฎิบัติงานในหน้าที่)

กระบวนงานการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น

กระบวนงานการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม

กระบวนงานการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

คุ่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวก(ฉบับปรับปรุงใหม่)

ประกาศยกเลิกสำเนาบัตรฯ(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศนโยบายและมาตรฐานการการป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

คุ่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวก (ฉบับเดิม)

พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31