กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งานบรรเทาสาธารณภัย
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. สำรวจความปลอดภัยต่างๆ กับอาคาร และสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น สำรวจความปลอดภัยทางถนน สำรวจจุดเสี่ยงกับอัคคีภัย สำรวจการติดตั้งเคมีดับเพลิง เป็นต้น
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในการสำรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป เช่น รายงานผลการสำรวจถนนว่ามีจุดแยกจุดเสี่ยงกี่จุด ผิวหน้าถนนเป็นหลุม บ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย
4. ดำเนินการขออนุญาตเป็นหน่วยการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ หนีไฟสำหรับฝึกอบรม ให้ความรู้พนักงานในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานผู้ประกอบการต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
5. ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยกับเยาวชน หรือกลุ่ม ประชาชนต่างๆ ตามเป้าหมายของโครงการ
6. สนับสนุนบุคลากรเข้าเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มประชาชน ร้องขอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ตามคำร้องขอ หรือตามอำนาจหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
8. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

45

เมื่อวาน

70

เดือนนี้

1,510

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

16,777

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30