โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

งานบรรเทาสาธารณภัย
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. สำรวจความปลอดภัยต่างๆ กับอาคาร และสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น สำรวจความปลอดภัยทางถนน สำรวจจุดเสี่ยงกับอัคคีภัย สำรวจการติดตั้งเคมีดับเพลิง เป็นต้น
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในการสำรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป เช่น รายงานผลการสำรวจถนนว่ามีจุดแยกจุดเสี่ยงกี่จุด ผิวหน้าถนนเป็นหลุม บ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย
4. ดำเนินการขออนุญาตเป็นหน่วยการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ หนีไฟสำหรับฝึกอบรม ให้ความรู้พนักงานในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานผู้ประกอบการต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
5. ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยกับเยาวชน หรือกลุ่ม ประชาชนต่างๆ ตามเป้าหมายของโครงการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ตามคำร้องขอ หรือตามอำนาจหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
7. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31