โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

งานบรรเทาสาธารณภัย
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. สำรวจความปลอดภัยต่างๆ กับอาคาร และสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น สำรวจความปลอดภัยทางถนน สำรวจจุดเสี่ยงกับอัคคีภัย สำรวจการติดตั้งเคมีดับเพลิง เป็นต้น
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในการสำรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป เช่น รายงานผลการสำรวจถนนว่ามีจุดแยกจุดเสี่ยงกี่จุด ผิวหน้าถนนเป็นหลุม บ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย
4. ดำเนินการขออนุญาตเป็นหน่วยการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ หนีไฟสำหรับฝึกอบรม ให้ความรู้พนักงานในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานผู้ประกอบการต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
5. ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยกับเยาวชน หรือกลุ่ม ประชาชนต่างๆ ตามเป้าหมายของโครงการ
6. สนับสนุนบุคลากรเข้าเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มประชาชน ร้องขอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ตามคำร้องขอ หรือตามอำนาจหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
8. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

90

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30